آموزش آسان

آموش آسان دروس ابتدایی

نمونه سوالات علوم دوم ابتدایی( فصل اول)

 

بسمه تعالي سوالات علوم كلاس هاي دوم ابتدايي  فصل اول گل،ميوه ودانه

 

1- مهم ترين كار گل چيست ؟ گل تبديل به ميوه مي شود.

 

2- آيا همه ي ميوه ها يك دانه دارند؟ نه خير بعضي يك دانه و بعضي ها چند دانه دارند.

 

3- چند ميوه نام ببريد كه يك دانه داشته باشد؟هلو،گيلاس، آلبالو،زرد آلو، آلوچه

 

4- چند ميوه نام ببريد كه چند دانه داشته باشد؟ سيب،پرتغال،هندوانه،خربزه،خيار،انار

 

5- چند دانه ي يك قسمتي نام ببريد؟ برنج ،گندم ،جو

 

6- چند دانه ي دو قسمتي نام ببريد؟ لوبيا،عدس ، نخود ، بادام

 

7- يك دانه  از چه قسمت هايي تشكيل شده است؟ به ترتيب نام ببريد ؟

 

1- پوست       2- غذاي دانه    3- گياهك

 

8- دانه ها از چه جهت هايي با هم فرق دارند؟

 

1- ازنظرشكل  2-  از نظر اندازه  3- از نظر رنگ 4- از نظر يك قسمتي و دوقسمتي

 

9- دانه ها از چه جهت هايي با هم شباهت دارند ؟

 

1- همه ي دانه ها پوست دارند2- همه ي دانه ها غذاي دانه دارند3- همه ي دانه ها گياهك دارند.

 

10 - مهم ترين كار گل چيست؟ تشكيل برگ        تشكيل ميوه        تشكيل ساقه  

 

11- دانه ها درون چه چيزي قرار دارند ؟ برگ            گل           ميوه *

 

12- كدام يك از دانه هاي زير تك دانه اي مي با شد؟ هلو *      سيب         گلابي            

 

13- كدام يك از دانه هاي زير دو قسمتي است؟ لوبيا         برنج          گندم         

 

14- كدام يك از دانه هاي زير يك قسمتي است؟ لوبيا          برنج         نخود                 

15- گل ...........را به وجود مي آورد؟    جواب ( ميوه )

 

16- دانه درون .............قرار دارد؟ جواب ( ميوه )

 

17- اگر دانه اي را بكاريم از آن ................ مي رويد ؟ جواب ( گياه )

 

18- دانه ها را بر اساس .......و...........و.........ميتوان طبقه بندي كرد؟

(شكل و اندازه و رنگ )

...................فصل دوم

فصل دوم  ( محل زندگي جانوران و گياهان )

 

 

1- كدام يك از جانوران زير در جنگل زندگي مي كنند ؟ گربه      پلنگ              گا و      

 

2- كدام يك از جانوران زير هم در آب هم در خشكي زندگي مي كنند ؟ ماهي       قورباغه     نهنگ          

 


3- كدام يك از جانوران زيرفقط در آب زندگي ميكنند؟ سنجاقك             خرچنگ            ماهي         

 

4- كدام يك از جانوران زير در بيابان زندگي مي كنند؟  ميمون            عقرب           شير

 


5- كدام يك از جانوران اهلي نيست؟ روباه     **       مرغ                 گربه      

 

6- كدام گروه از جانوران زير در بيابان زندگي مي كنند؟     عقرب -  موش – گربه- رتيل       

 

مار مولك- عقرب- موش               

 

7- گياهان و جانوران كدام ناحيه به آب كمي نياز دارند؟ جنگل          روستا           بيابان    

 

8- گياهان كدام ناحيه رشدبيشتري دارند؟ جنگل              بيابان          شهر و روستا

 


9- محل زندگي كدام جانور با بقيه فرق دارد؟ خرس             سگ              زرافه         

 

10- در جنگل .......................زيادي زندگي مي كنند؟ (جانوران و گياهان )

 

11- جانوران و گياهان زيادي در كنار آب ها يعني ..........،...........،..........زندگي ميكنند؟(رودخانه  و درياچه ها و درياها )

 

12- جانوران داخل آب از........و..........براي غذا خوردن استفاده ميكنند؟(ازگياهان و جانوران داخل آب )

 

13- در بيابان.........بسيار كم مي بارد و هوا بسيار........ است؟ (باران- گرم )

 

14- جانوران اهلي مي توانند در كنار..............زندگي كنند ؟ (انسان ها )

 

15- محيط زندگي را بايد..........و...........نگه داريم؟ (تميز و پاكيزه )

 

16- ........،..........،..........محيط زندگي ما را آلوده مي كند؟(دود ماشين هاوكارخانه ها-زباله ها)

 

17- چرا جنگل جاي مناسبي براي رشد گياهان و جانوران است؟(چون باران زياد مي بارد و هوا معتدل وخوب است )

 

18-چند جانورراكه درجنگل زندگي مي كنند نام ببريد؟ (پلنگ-شير-ميمون-زرافه-فيل-خرس و ....)

 

19- دو جانور نام ببريد كه فقط در آب زندگي مي كنند؟ (ماهي- نهنگ )

 

20- دو جانور نام ببريد كه هم در آب هم در خشكي زندگي مي كنند؟(قورباغه- خرچنگ )

 

21- جانوراني كه در آب زندگي مي كنند چه غذايي مي خورند؟ (غذاي خود را از گياهان و جانوراني كه در آب هستند به دست مي آورند.)

 

22- دو گياه نام ببريد كه در آب زندگي مي كنند؟ ( جلبك – نيلوفر آبي )

 

23- بيابان براي زندگي چه گياهان و جانوراني مناسب است ؟ (1- گياهان كوتاه قد با برگ هاي كلفت و سوزني شكل 2- گياهاني كه به آب كمي نياز دارند 3- جانوراني كه آب را در بدن خود ذخيره مي كنند )

 

24- چند جانور را كه در بيابان زندگي مي كنند نام ببريد؟ (عقرب-رتيل-آفتاب پرست-سوسمار- )

 

25- چرادربيابان ها جانور و گياه كم است؟ (چون هوا بسيار گرم و بارندگي بسيار كم است)

 

26- به چه جانوراني اهلي مي گويند؟ (به جانوراني كه در كنار انسان زندگي ميكنند اهلي ميگويند )

 

27- چه چيز هايي شهر وروستاي ما را آلوده ميكنند؟ (زباله ها- كارخانه ها- ما شين ها )

فصل سوم

          سوالات فصل سوم (پوشش بدن جانوران )

 

 

1- آيا پوشش بدن همه جانوران مثل هم است؟    خير

 

2- چند جانور را نام ببريد كه بدنش از مو پوشيده شده است ؟  گاو – اسب – بز – ببر- پلنگ- خرس

 

1-    چند جانور را نام ببريد كه پوشش بدنش از پر است ؟ طاووس-مرغ-خروس-كلاغ-كبوتر

 

2-    چند جانور را نام ببريد كه بدنش از پولك پوشيده شده است ؟ ماهي- مار

 

3-    بدن جوجه تيغي از چه پوشيده شده است ؟ از تيغ

 

4-    فرق پوشش بدن ماهي با مار چيست ؟ بدن ماهي از پولك لغزنده- ولي بدن مارازپولك خشك درست شده است .

 

5-    جانوران داخل آب به پوشش محكم تري نياز دارند يا جانوران خشكي ؟ چرا ؟ جانوران روي خشكي . چون در خشكي جانوران آسيب بيشتري مي بينند .

 

6-    پر هاي روي بدن پرندگان با پرهاي بال و دم شان چه فرقي دارند ؟ پر هاي روي بدن پرندگان نرم و كوچك هستند – ولي پر هاي دم و بال بزرگ و سخت است.

 

7-    چند جانور نام ببريد كه پوشش بدن آن هاسخت و محكم باشد؟خرچنگ-عنكبوت-لاك پشت-سوسك-حلزون.

 

8-    پوشش سنگين و كلفت چه مشكلاتي را براي جانور به وجود مي آورد؟حركت جانور راكند و مشكل مي كند .

9-    پوشش هاي مختلف چه فايده هايي براي انسان دارد؟ براي سلامتي انسان مفيد و خوب است – چون انسان را از گرما و سرما نگه مي دارد.

10-             انسان براي محافظت از خود از چه پوشش هايي استفاده مي كند ؟ كلاه ايمني- كفش                  مخصوص- لباس مخصوص – عينك – ماسك – دست كش – چتر

 

11-             پنبه به پوشش كدام جانور شبيه است ؟ خرس قطبي- خرگوش سفيد – مرغ – موش

 

12-             كدام جانور است كه پوشش بدنش مانند لاك پشت است ؟  حلزون

 

13-             پشم يا مو چه فايده اي براي جانور دارد؟  جانور را از سرما و گرما نگه مي دارد.

 

14-             پوشش جانوران با يك ديگر ...........دارد؟      فرق

 

15-             بدن پرندگان از ............پوشيده شده است ؟ پر

 

16-             بدن ....................پوشش سخت و محكمي دارند؟  لاك پشت – حلزون

سوالات فصل چهارم (ماده چيست ؟ )

سوالات فصل چهارم  (ماده چيست ؟ )    

1- ماده چيست ؟ به همه ي چيز هايي كه در اطراف ما هستند و ما آن ها را مي بينيم ،ماده مي گويند

 

2- سه حالت ماده را نام ببريد؟    1- جامد    2-   مايع    3-  گاز

 

3- جامد چيست ؟ به چيزهايي كه از خود شكل دارند جامد مي گويند.  مثل قند و ......

 

4- مايع چيست ؟ به چيزهايي كه ازخودشكل معيني ندارندوآن هارا در هرظرفي به ريزيم ،به شكل همان ظرف در مي آيند،مايع مي گويند .

 

5- گاز چيست ؟ گازها از خود شان شكل ندارندودر همه جا پخش مي شوند .

 

6- چند چيز نام ببريد كه جامد باشد ؟  قند – چوب – سنگ- آهن – كتاب –كليد و....

 

7- چند چيز نام ببريد كه مايع باشند؟  آب – روغن مايع- شير- نفت- شربت- نوشابه- بنزين و...

 

8- چند چيز نام ببريد كه گاز باشد ؟  هوا- اكسيژن-  بخار آب

 

9- شكل جامد آب چه نام دارد ؟   يخ

 

10- شكل گاز آب چه نام دارد؟   بخار

 

11- آيا آب هميشه مايع است ؟   نه خير

 

12- چه كنيم تا آب جامد يا گاز شود ؟ اگر آب را در جاي سرد مثل يجچال قرار دهيم جامد مي شود.

و اگر آب را گرما دهيم گاز (بخار ) مي شود .

 

13- يك كيسه ي پلاستيكي را باد مي كنيم سپس باد آن را خالي مي كنيم ماده اي از آن بيرون مي آيد اين ماده ..........گاز نام دارد.و هوا ......... است .  گاز – گاز

 

14- به موادي كه با تغيير جا،شكل آن ها تغيير نمي كند. ........مي گويند ؟  جامد

 

15- به موادي كه با تغيير جا ،شكل آن ها تغيير مي كند........... مي گويند ؟  مايع

 

16- وقتي آب به صورت يخ در مي آيد ، حالت ........... دارد؟  جامد

 

17- وقتي آب به صورت بخار از كتري بيرون مي آيد ، به شكل ..........در مي آيد ؟  گاز

 

18- آب ليمو يك ماده ي ........... است ؟  مايع

 

19- مايع ها در اثر گرما و حرارت به ..............تبديل مي شوند ؟    گاز

20- مسواك يك ماده ي ............است ؟  جامد

 

21- به موادي كه از خودشان شكل ندارند و در همه جا پخش مي شوند ........مي گويند ؟   گاز

 

22- به چيزهايي كه از خودشان شكل دارند............مي گويند ؟    جامد

 

23- ...........و.............دو ماده ي مايع خوراكي هستند ؟      روغن – آب ليمو

 

24- ..........و ...........دو ماده ي مايع غير خوراكي هستند ؟   بنزين – نفت

 

25- ..........و............دو ماده ي جامد خوراكي هستند ؟   برنج – قند

 

26- ..........و............دو ماده ي جامد غير خوراكي هستند ؟  آهن-  سنگ

 

27- ..........و...........دو ماده ي گاز هستند ؟   هوا -  بخار

 


28- كدام يك از موارد زير مايع است ؟    بخار آب            شير             دفتر  

 

29- كدام يك از موارد زير جامد است ؟   سركه            اكسيژن             سنگ        

 

30- بخار آب كدام حالت ماده است ؟    جامد               مايع                  گاز        

 

31- اگر يخ كم كم گرم شود به چه حالتي در مي آيد ؟   مايع           گاز           جامد

 

فصل پنجم

 فصل                       پنجم     

 

1-    حجم چيست ؟ مقدار جايي است كه ماده مي گيرد .

 

    2- جرم چيست ؟    مقدار ماده ي تشكيل دهنده ي هر جسم ، جرم ناميده ميشود .

 

3-    آيا هر چيزي كه جاي بيشتري بگيرد جرم بيشتري هم دارد؟ خير  ممكن است جرمش كمتر هم باشد . همان طور كه در آزمايش ديديم پنبه پوش داده شده جاي بيشتري گرفت اما جرم كمتري داشت .

 

4-    مواد ............مي گيرند .    (جا )

 

5-    مقدار جايي كه هر ماده اشغال مي كند ............ نام دارد. ( حجم )

 

6-    مقدار ماده ي تشكيل دهنده ي هر جسم ............ناميده مي شود .  (جرم )

 

7-    با استفاده ...........مي توان جرم دو جسم را با هم مقايسه كرد .  (ترازو )

 

8-    اجسام با جرم هاي يكسان ممكن است .............. داشته باشند . (حجم هاي متفاوتي )

 

9-    ..........جا مي گيرند.  ( مواد )

 

10-     به موادي كه شكل معيني دارند .............مي گويند .  (جامد )

 

 11-    ........ازخود شكلي ندارند.     (گاز ها )

 

12 - به موادي كه شكل معيني ندارندو شكل ظرف را به خود مي گيرند .......مي گويند. (مايع)

 

 

    13- كتاب نسبت به مداد ...........بيشتري دارد.  ( حجم )

    

     14- شير و چاي ..........هستند . ( مايع )

 

     15- حجم يك كيلو پنبه .............حجم يك كيلو آهن است .  ( بيش تر است از )

 

      16- جرم 1 كيلو پنبه ...............جرم 1 كيلو آهن .  ( برابر است با )    

 

        17- نام ميوه ها را با توجه به حجم آن ها از كمتر به بيش تر بنويسيد ؟

       

        زرد آلو – هندوانه – پسته – گلابي    1- ........2- ...........3- ...........4- ..............

 

     18- حجم كدام يك بيش تر است ؟   سيب               سير                خربزه           

 

 

     19- حجم كدام يك كمتر است ؟      ليوان               كاسه               استكان           

 

 

       20- حجم كدام يك بيش تر است ؟    ورق               كتاب            پاك كن           

 

        21- با چه وسيله اي مي توان جرم را انداره گيري كرد ؟   متر         ليوان          ترازو 

 

 

       22- حجم كدام يك بيش تر است ؟ آب كاسه                 آب رود خانه             آب حوض  

فصل ششم

         سوالات علوم   فصل ششم (نيرو)

 

1-    چگونه مي توان چيز ها را به حركت در آورد ؟ با هل دادن و با كشيدن مي توان چيز ها را به در آورد .

 

2-    چه وقتي ما بر يك جسم نيرو وارد مي كنيم ؟ وقتي جسمي را مي كشيم يا هل مي دهيم

 

3 - چه كارهايي با نيروي كشيدن انجام مي شود؟ باز كردن در – باز كردن كشوي ميز –

كشيدن اسباب بازي – پوشيدن جوراب و ....

 

4-چه كارهايي با نيروي هل دادن انجام مي شود ؟ هل دادن ماشين وگاري – بردن كالسكه نوزاد – بستن در – بستن كشوي ميز و .......

 

5- آب آبشار به كمك چه نيرويي به پايين مي ريزد ؟ با كمك نيروي كشش زمين

 

6- پايين آمدن از پله آسان تر است يا بالا رفتن از آن ؟ چرا؟ پايين آمدن از پله آسان تر است. چون نيروي كشش زمين به پايين آمدن از پله كمك مي كند.

 

7- در چه جهت هايي مي توان نيرو را وارد كرد؟ در همه ي جهت ها . بالا-پايين-چپ-راست.

8- اگر نيروي كشش زمين نبود چه اتفاقي مي افتاد ؟ 1- سيب يا ميوه هاي ديگر از بالا به زمين نمي افتادند 2- هر چيزي را به بالا پرتاب مي كرديم به زمين نمي افتاد 3- پايين آمدن از يك بالايي مشكل بود. انسان دچار مشكل مي شد.

 

9- با ......... و ...........مي توان اشياء را به خركت در آورد . ؟ ( با كشيدن و هل دادن )

 

10- وقتي چيزي را مي كشيم يا هل مي دهيم به آن .................وارد مي كنيم ؟ (نيرو)

 

11- نيرو ميتواند در ................بر جسم وارد شود ؟ (همه ي جهت هاي مختلف ) «بالا-پايين-چپ-راست»

 

12-زمين بر همه ي چيز ها نيرو وارد مي كندوآن ها را طرف خود مي كشد به اين نيرو ............... مي گويند ؟ ( نيروي كشش زمين)

 

13- براي بلند كردن چيز هاي سنگين، ............ لازم است ؟(نيروي بيش تري )

14- هر چه جسم سنگين تر باشد ، نيروي كشش زمين بر آن ها ............. است؟(بيش تر)

15- زمين بر چيز ها .........وارد مي كند وآن ها را به سمت .....مي كشدو به اين نيرو .......مي گويند؟ ( نيرو – خود – كشش زمين )

 

16- كشش زمين در بسياري از كارها به ما ................مي كند ؟ (كمك)

17- بالا رفتن از بلندي ..................از پايين آمدن از بلندي است ؟(سخت تر )

18- هر چه جسم سنگين تر باشد ، نيروي كشش زمين  .............. است ؟ (بيش تر )

 

      
فصل هفتم

سوالات فصل هفتم           (نور )

 

 

1- براي ديدن اجسام چه چيزي لازم است؟   نور

 

2- جشمه ي نور چيست ؟ هر چيزي كه از خود نور بدهد ، چشمه ي نور است .

 

3- چند چيز نام ببريد كه نور بدهد ؟ خورشيد ، چراغ ، لامپ ، شمع روشن ،

 

4- پرنور ترين چشمه ي نور چه نام دارد؟  خورشيد

 

5- از نور چه استفاده هايي مي كنيم ؟ براي مطالعه كردن – در بيمارستانها – در عكاسي ها

 

در كارخانه ها- فيلم برداري ها – سينما ها – رشد گياهان- از نور استفاده مي شود .

 

6- سايه چگونه درست ميشود ؟ اگر نور از چيزي نگذرد ،در پشت آن چيز سايه درست ميشود .

 

7- چند چيز را نام ببريد نور از آنها عبور نمي كند ؟ چيز هاي كدر مثل : مقوا ، پارچه هاي تير ، سنگ، كاغذ، چوب

 

8- آيا هميشه سايه ي يك جسم،از خود آن جسم بزرگ تر است ؟ خير

 

9- كدام يك از اين چشمه هاي نور را انسان درست كرده است ؟ رعد وبرق         لامپ روشن   

خورشيد

 

10- كداميك چشمه ي نور نيست؟ خورشيد           آتش            كتاب    

 

11- نور از كدام يك از اين چيزها مي گذرد ؟  كيف        درخت         شيشه

 

12- براي ديدن اجسام چه چيزي لازم است ؟ نور           چراغ           سايه

 

13- به چيز هاي كه از خودش نور بدهد چه مي گويند ؟ سايه     چشمه ي نور         روشنايي

 

14- نگاه كردن به كدام چشمه ي نور براي سلامتي چشم ضرر دارد؟

خورشيد      لامپ         شمع

 

15- هنگامي كه نور از جيزي نگذرد در پشت آن چيز ..................درست ميشود؟ سايه  

 

16-پر نور ترين چشمه ي نور ................. نام دارد ؟   خورشيد   

 

17- به چيز هايي كه از خودشان نور دارند ..................مي گويند .   چشمه ي نور

 

فصل هشتم

 

سوالات فصل هشتم ( صدا )

 

1- صدا چگونه توليد مي شود ؟  در اثر لرزش اجسام صدا توليد ميشود .

 

2- كدام صداها آزار دهنده هستند ؟ صداهاي بلندمثل :صداي بوق ماشين ها-تلويزيون-طبل-شيپور- رعدوبرق

 

3- چه صداهايي لذت بخش است؟  صداي قرآن خواندن،    سرود خواندن،      آواز خواندن،

بارش باران ، صداي زنبور

 

4- صداها را با كدام عضو بدن مي شنويم ؟   گوش

 

5- چگونه از گوش هاي خود مواظبت كنيم ؟ گوش هاي خود را تميز نگه داريم -  چيز هاي نك تيز وارد گوش نكنيم- از شنيدن صداهاي بلند پرهيز كنيم .

 

6- در اثر لرزش اجسام ( صداها -  هوا ) ..................توليد ميشود.

 

7- صداهاي خيلي بلند براي ما ( ضرر  -  فايده ) .................دارند.

 

8- هر گاه لرزش جسمي (شديد – ضيف ) ............. باشد صدايي كه ايجاد ميشود بلند است .

 

9- صداي بلبل ( آزاردهنده -  لذت بخش )..................... است .

 

10- صداي كدام يك نازك تر است؟ فيل         زنبور             گوسفند

 

11- صداي كدام يك را مي توان بلند تر كرد؟ تلويزيون         جارو دستي      جوجه

 

12- صداها را با كدام عضو بدن مي شنويم؟  بيني            گوش            چشم

 

13- صداي كداميك آزار دهنده است؟ بارش باران           رعدوبرق           آب رودخانه

 

14- صداي كدام يك كلفت تر است؟ سوت             تار            طبل

 

فصل دهم

سوالات فصل  دهم  ( هوا تغيير مي كند )

 

 

1- به باد شديدچه مي گويند ؟  نسيم                      طوفان                  حركت باد

 

2- هواي كدام محل گرم است ؟ كنار دريا                بيابان         بالاي كوه 

 

3- باد چگونه به وجود مي آيد ؟ از حركت هوا       از حركت ابرها       از حركت بادسنج

 

4- كدام وسيله جهت وزش باد را نشان مي دهد؟ بادنما            فشارسنج      دماسنج

 

5- در كدام موردازباداستفاده مي شود؟ حركت ماشين     حركت قطار      توليد برق

 

6- با كدام وسيله دماي هوارااندازه مي گيرند؟ دماسنج         بادنما      فشارسنج

 

7- دماي هوا ثابت نيست و...................مي كند؟      تغيير

 

به حركت هوا .......... مي گويند ؟    باد

 

تغييرجهت تابش خورشيد باعث تغيير ............... مي شود ؟   دماي هوا

 

براي اندازه گيري تغييرات دماي هوا از ..........استفاده مي كنييم ؟   دماسنج

 

باد.......و.......زيادي براي ما دارد؟   فايده ها و  ضررها

 

به باد شديد ...........مي گويند ؟ طوفان               هوا .........مي شود؟   جابه جا

 

8- دماسنج چيست ؟وسيله اي است كه براي اندازه گيري سردي و گرمي هوا از آن استفاده ميشود.

 

9- با اينكه در زمستان هم مانند تابستان خورشيد در آسمان ديده مي شود . چرا در زمستان هوا

سرداست؟   1- چون در زمستان طول روزها كوتاه تر است 2- در زمستان خورشيد بيشتر وقت ها مايل مي تابد 3- زمان تابش خورشيد در زمستان كم تر از تابستان است .

 

10- باد چيست؟   هوا هميشه آرام نيست و حركت مي كند .به حركت هوا باد مي گويند.

 

11- بادنما چيست؟  وسيله اي است كه جهت وزش باد را نشان مي دهد .

 

12- علاوه بر باد نما از چه راه هاي ديگري مي توانيم جهت باد را بدانيم . نام ببريد ؟

 

1- حركت پرچم مدرسه 2- شاخه هاي درختان 3- دود كار خانه ها و بخاري خانه ها

4- انداختن چيزهاي سبك مثل كاغذ ، خاك،و ....

13- از باد چه استفاده هايي مي شود ؟ 1- براي خشك كردن لباس هاي تر 2- براي توليد برق

3- براي خنك كردن كار خانه ها 4- براي حركت دادن قايق و كشتي ها  5- پختن كباب

 

14- طوفان چيست؟ به باد شديد طوفان مي گويند.

 

15- طوفان چه ضرر هايي به ما مي زند؟ ساختمان ها – درخت ها – خيلي چيزهاي ديگر را خراب مي كند.  

   deltau.blogfa.com/page/nmones.aspx       

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 9:26  توسط زعفران تیل آباد  |